Skip to content

 

 
 
 

Obchodní podmínky

 

1) OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro prodej lekcí na webu www.studioanyo.cz. Prodávajícím je Andrea Šamonilová Dis. Andrea Šamonilová Dis Radimova 138 169 00, Praha 6 IČ: 05812241 Smlouva se s kupujícím uzavírá přes rozhraní webových stránek www.studioanyo.cz. Kupující může být fyzická či právnická osoba, která uhradila kupní cenu on-line produktu. Tyto obchodní podmínky podrobněji vymezují a upřesňují práva i povinnosti obou smluvních stran.

2) OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ

KUPNÍ SMLOUVY Předmětem služby je umožnění přístupu k lekcím studia Anyo. Informace o lekcích včetně jejich náplně a kupní ceny najdete na webu www.studioanyo.cz. Cenu rovněž uvádíme v objednávkovém formuláři. Prodávající si vyhrazuje právo kupní cenu upravit, konkrétní nabídka zůstává v platnosti po dobu, kdy je uvedena na webu www.studioanyo.cz Každá učiněná objednávka je závazná, smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká jejím odesláním. Učiněním objednávky kupující zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Potvrzuje také, že veškeré jím uvedené osobní údaje jsou správné a pravdivé. Pro jakékoliv dodatečné změny údajů nás prosím kontaktujte na e-mailu anyo.studio@gmail.com Odesláním objednávky vzniká prodávajícím povinnost poskytnout kupujícímu přístup k objednané lekci na internetových stránkách www.studioanyo.cz, a to po úspěšně provedené platbě přes platební bránu. Přihlašovací údaje budou kupujícímu odeslány na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím do závazné objednávky služeb.

3) CENA, ZPŮSOB ÚHRADY, ZPŮSOB DODÁNÍ PŘÍSTUPOVÝCH ÚDAJŮ

Informace o lekcích včetně jejich náplně a ceny kupující nalezne na webu www.studioanyo.cz. Cenu lekce uhradí přes platební bránu. Po úspěšně provedené platbě přes platební bránu má prodávající povinnost do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy, není-li uvedeno jinak, zaslat kupujícímu na e-mail přístupové údaje, po jejichž zadání na webu www.studioanyo.cz se bude možné dostat k obsahu zaplacených lekcí. Pokud už kupující v minulosti prováděl nákup přes stejnou emailovou adresu, bude mu zasláno upozornění o zpřístupnění dalšího obsahu, jeho přístupové údaje se nemění od poslední objednávky. Prodávající zašle přístupové údaje kupujícímu před uplynutím výše uvedené lhůty, a to na základě výslovné žádosti kupujícího. V takovém případě kupující nemá právo odstoupit od uzavřené smlouvy (viz bod 5) těchto obchodních podmínek. Poplatek za zrušení 0% ceny výuky — při zrušení/přesunu výuky více než 24 hodin před jejím začátkem. 50% ceny výuky-při zrušení/přesunu v době kratší než 3 hodiny 100% ceny výuky — v případě nezrušení lekce, případně při nedostavení se.

4) ZABEZPEČENÍ PŘÍSTUPU DO PROGRAMU A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

Přístupové údaje do vašeho účtu které od nás obdržíte, jsou určené pouze pro vaši osobní potřebu a je zakázáno poskytovat je třetím osobám. Pokud by se tak stalo, má prodejce právo odstoupit od kupní smlouvy, deaktivovat kupujícímu vstup do online programu a vymáhat ušlý zisk či případnou vzniklou škodu. Kupující má rovněž povinnost zabránit, aby došlo ke zneužití jeho přístupových údajů třetími osobami. Prodávající v tomto ohledu nenese žádnou zodpovědnost.

5) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V souladu s ust. § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) je kupující spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu. Odstoupení od smlouvy je kupující povinen oznámit prodávajícímu, přičemž může využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy, který je přílohou těchto obchodních podmínek. Od uzavřené smlouvy o poskytování služeb nemůže kupující spotřebitel odstoupit, pokud byly služby splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající kupujícímu spotřebiteli před uzavřením smlouvy sdělil, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy (viz § 1837 písm. a) OZ). Byl-li kupujícímu zpřístupněn obsah lekcí před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu ust. § 1829 odst. 1 OZ na základě jeho předchozího výslovného souhlasu, je prodávající oprávněn po kupujícím spotřebiteli požadovat poměrnou část ceny za spotřebované služby. Toto oprávnění prodávajícího vyplývá z ust. § 1834 OZ. Odstoupení od smlouvy dle tohoto článku je možno zaslat prostřednictvím e-mailové komunikace na adresu anyo.studio@gmail.com. Kupující, který není spotřebitelem, nemá právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu dle tohoto článku. Odstoupením od smlouvy se ruší smluvní závazek mezi stranami od počátku. Prodávající je po obdržení odstoupení od smlouvy od kupujícího spotřebitele povinen vrátit kupujícímu spotřebiteli veškeré přijaté platby na základě uzavřené smlouvy, a to do 14 dnů ode dne oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy stejným způsobem, jakým byly objednané služby hrazeny.

6) VADNÉ PLNĚNÍ A REKLAMACE

Prodávající odpovídá kupujícímu, že splní povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy o poskytování služeb řádně a včas. Nemají-li poskytované služby stanovené či ujednané vlastnosti, může kupující uplatnit práva z vadného plnění (tj. služby reklamovat). Reklamaci musí kupující vůči prodávajícímu učinit písemně bez zbytečného odkladu po zjištění vady, a to prostřednictvím poštovních služeb, anebo prostřednictvím e-mailové komunikace na adresu: anyo.studio@gmail.com. Zároveň je povinen doložit doklad o uzavření smlouvy o poskytování služeb a popis reklamované vady. O dalším postupu bude kupující ze strany prodávajícího informován emailem, nebylo-li mezi stranami ujednáno jinak. Reklamaci je prodávající povinen vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od data jejího uplatnění (pokud se s kupujícím nedomluví na delší lhůtě). Prodávající nenese zodpovědnost za závady související s pomalým internetovým připojením, nedostatečným softwarovým vybavením nutným pro spuštění materiálů z programu či neaktualizovaným internetovým prohlížečem kupujícího. V případě výpadku serveru nemá kupující žádný nárok na kompenzaci či vrácení kupní ceny programu. Prodávající je povinen zajistit co nejrychlejší zprovoznění serveru.

7) DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

Prodávající nenese odpovědnost za aktuální zdravotní stav kupujícího. Každá účast na tréninku dle lekce prodávajícího je na vlastní nebezpečí. Prodávající neodpovídá za možná zranění či následně způsobené zdravotní problémy kupujícího. Kupujícímu se zakazuje provozovat sportovní aktivity v případě nemoci, zranění, pod vlivem alkoholu, jiných omamných látek či léků. V případě nejistoty kupujícího ohledně vhodnosti lekce pro svoji osobu prodávající doporučuje předchozí konzultaci s lékařem. Kupující je při cvičení povinen dbát na svoji bezpečnost i bezpečnost ostatních. Kupující je povinen řídit se instrukcemi v lekcích uvedenými a obstarat si na své náklady nutné pomůcky a nářadí. Kupující je oprávněn s prodávajícím konzultovat konkrétní otázky prostřednictvím e-mailové komunikace na adrese: anyo.studio@gmail.com. Pokud si kupující není jistý konkrétním cvikem, má povinnost tuto konzultaci využít, aby předešel případnému poškození zdraví.

8) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou považovány za důvěrné. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 2 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách ochrany osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, podle článku I. odst. 1 této smlouvy.

9) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, KONTAKT A MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Informace předávané na jednotlivých lekcích neslouží k léčení ani prevenci nemocí. Pro léčbu a prevenci nemocí se obraťte na svého lékaře či fyzioterapeuta. 
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá jejich nová verze je dostupná na webových stránkách www.studioanyo.cz Jakékoliv připomínky či stížnosti nám prosím zašlete na e-mail: anyo.studio@gmail.com Kupující, který je spotřebitel, má podle zákona o ochraně spotřebitele v případě sporu s prodávajícím právo na mimosoudní řešení tohoto spotřebitelského sporu. Subjektem, na který se může kupující obrátit, je v daném případě Česká obchodní inspekce, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.adr.coi.cz

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 10.5.2022

Studio Anyo logo

Všechna práva vyhrazena Studio Anyo

Vytvořilo eSoul